Reima Härkönen Valitaan

Vaalikone Savonlinna

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut kuntapäättäjä. Olen toiminut mm. kunnallisen lautakunnan puheenjohtajana 7 vuotta ja 4 vuotta kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Toisin uutta näkökulmaa Savonlinnalaiseen päätöksentekoon.
Työnantaja
kunta/kuntayhtymä
Ammatti
Savonlinnan Taidelukion rehtori
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
Harrastukset
Liikunta eri muodoissa, kirjallisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Miten rahoitat vaalikampanjasi?
Itse
Käytän vaaleihin rahaa
500-999 euroa
Taloudelliset sidonnaisuudet
Minulla on oma yritys,Toiminimi Reima Härkönen, joka toteuttaa erilaisia asintuntijatehtäviä toimeksiantosopimusten mukaisesti. Nykyinen asiakas työllistää minua sopivasti vuoden 2018 alkupuolelle saakka.
Vuositulot
70 000-99 999 euroa
  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

1 Kaakko

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

Ehdokkaan kommentti

Niin raadollista kuin se onkin, kunnan tulee olla tasapainotalous eli menoihin tule löytää tulot ja tätä ei saa tietenkään unohtaa missään vaiheessa. Nykyisellään kuntaa velvoittavat taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisvelvoitteet ovat entisestään korostaneet tätä.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

Ehdokkaan kommentti

Jos valita pitää, niin valinta on juuri näin. Savonlinnan osalta tätä ruuvia on jo käytetty, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen maakuntatasolle onneksi antaa väljyyttä tulevina vuosina. Tämä siksi, että Savonlinnassa on harvinaisen korkeat asukaskohtaiset menot juuri sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheiden tukeminen ja perhevapaalainsäädäntö omine tulonsiirtoineen kaikkineen kuuluu valtion ohjausvallan piiriin. Kuntien ei tule omilla päätöksillään tätä kokonaisuutta muuttaa. Niissä kunnissa, joissa tätä on kokeiltu on havaittu, että varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä ei ole juurikaan vähentynyt eli kotihoidon kuntalisä hyödyttää niitä perheitä, joissa toinen vanhemmista jää joka tapauksessa kotiin lastaan hoitamaan.

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

Ehdokkaan kommentti

Puolipäivähoitopaikka tulee tarjota, vaikka molemmat perheen vanhemmista ovat esim. työttöminä, mutta kokopäivähoitopaikkaa ei. Tällöin taataan lapselle kehitystasoon nähden riittävän virikkeellinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus, mutta perheen oma vastuu lapsensa hoitamisesta myös korostuisi riittävästi.

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

Ehdokkaan kommentti

Kotimaista ruokaa ja mahdollisuuksien mukaan oikeaa lähiruokaa tulee tarjota. Tässä kaikessa tulee toki arvioida syntyviä kustannuksia eli ei hinnalla millä hyvänsä.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

Ehdokkaan kommentti

Valtuustoryhmä luo jäntevyyttää toimintaan. Olen toiminut neljä vuotta Joroistenn kunnan suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajana ja silloin otin käyttöön menettelyn, jossa ryhmän kannasta pystyi poikkeamaan, jos sen perusteli etukäteen ryhmälleen. Ajoittain jonkin asian suhteen joustavuutta tulee sallia. En näe jatkossa Savonlinnan päätöksenteossa tilanteita, joissa olisi pienintäkään syytä sitoa ryhmän jäsenten käsiä.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveysmenojen kasvua tulee hillitä ja tämä lienee perustelluin keino sille. En ole vielä päässyt täyteen käsitykseen siitä, kuinka oikeasti sote-keskusten tulee toimia tämän valinnanvapausasian suhteen. Se saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia kohtaanto-ongelmia ja sitä tulisi valtionhallinnossa ja lain valmistelussa vielä pohtia kriittisesti. Esimerkiksi Itä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysmenot ovat kestämättömän korkealla tasolla ja on syytä muuttaa rakenteita ja sitä kautta saada kustannustehokkuutta. Sinällään jo hyvä, että maakunnan keskussairaalat ovat lähteneet omaehtoisesti hakemaan synergiaetua. Panu Peitsaro on tehnyt tässä kohden hyvää työtä.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

Ehdokkaan kommentti

Ei aina, vaan toiminnan laatu ja tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Osa kunnan tehtävistä on sellaisia, jotka tulee tehdä virkasuhteisten viranhaltijoiden toimesta, mutta esim. teknisissä palveluissa on perusteltua punnita omana työnä tai ostopalveluna tehdyn työn kustannuksia. Liikuntapaikkojen hoidossahan on jo hienosti käytetty ulkoistamista ja kokemukset ovat hyvät, noissa toimissa toimijana on järjestökenttä.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

Ehdokkaan kommentti

Tätä tulisi tehdä luvanvaraisemmaksi ja varsinkin täällä itäisessä Suomessa. Rajan toisella puolella tähän ei ole mahdollisuuksia ja ihan arkiajattelun kautta voi kysyä, miksi meillä se pitää olla näin vapaata. Lisäksi tulisi eritoten huomioida tietyt logistiikan ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten alueiden pysyminen kotimaisessa omistuksessa.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Ehdokkaan kommentti

Jos maahan on tultu laillisesti ja saatu täältä etuasuova oleskelulupa, Savonlinna voisi ottaa tällaisia turvapaikanhakijoita alueelleen esim. 10-20 kappaletta vuosittain. Kiintiöpakoliasten osalta (koko maassa runsas 1000) voisimme toimia samalla tavoin. Kokonaismäärä tulisi kuitenin pysyttää maksimissaan 20 henkilössä. Tulee muistaa, että Savonlinnassa on kotouttamisen osalta osaamista ja näin toimien tämä osaaminen ei kuihtuisi pois.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisy on tärkeää tässäkin. Nythän pitkäaikaistyöttömistä huolehtiminen ja heidän saattaminen takaisin työelämään korostuu kunnissa ja jo sakkomaksujen ehkäisemiseksi heitä tulisi saada työelämään. Ideana työttömän kokonaistilannetta kartoittavien haastattelujen käyttö lienee perusteltua ja sitä kautta saataneen positiivisia vaikutuksia asian suhteen.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

Ehdokkaan kommentti

On perusteltua.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tämähän tulee tapahtumaankin valtakunnassa keskimäärin, mutta esim. Savonlinnassa sosiaali- ja terveyspalvelut on jo nyt hankittu jo kauttaaltaan terveyspiiriltä eli henkilöstö on siirtynyt sinne, viimeisimmät heistä siirtyivät sinne vuodenvaihteessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Kuntani

1. Savonlinnan pitää alentaa veroprosenttiaan vuodelle 2018.

Ehdokkaan kommentti

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeenkin Savonlinnalla on vielä taseessaan kattamatonta alijäämää. Tämä saataneen katettua hieman pienemmälläkin veroprosentilla eli 0,5 %-yksikön alentaminen lienee perusteltua. Vuoden 2019 alussahan koko veronkanto muuttuu sote-muutoksen myötä, tuolloinhan kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,3 %-yksiköllä.

2. Olavinkadun remontin ensimmäisen osan valmistuttua on remontin suunnittelua ja toteutusta jatkettava Pitkällesillalle ja Kauppatorille valtuustokaudella 2017-2020.

Ehdokkaan kommentti

Savonlinnan yksi tärkeimmistä elinkeinoista on matkailu ja nykyisellään keskustan infra on hieman elähtänyt ja siksi tätä saneerausta tulee jatkaa. Matkailija hakee kokonaisvaltaista kokemusta kotimaan- saatikka ulkomaanmatkaltaan ja siksi nurkkien pitää olla kunnossa. Lisäksi on perusteltua, että ydinkeskustasta löytyy jatkossakin riittävästi kaupallisia palveluita matkailijoita varten. Nyt kehitys on ollut aika yksipuolista ja nämä palvelut ovat siirtyneet kaupungin sisääntuloväylien varteen.

3. Savonlinnassa on pidettävä kiinni siitä, että kyläkouluja ei lopeteta, jos niissä on vähintään 25 oppilasta.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkko alkaa olla sellainen, että alakoululaisten koulumatkat ovat jo pidentyneet liiankin pitkiksi. Tuo 25 oppilaan raja on ymmärrettävä, koska kyläkoulun tulisi olla sellainen, että se työllistää kolme opetusryhmää ja siksi tuon rajan alle meneminen olisi jo opetuksen laadun kannalta huono ratkaisu, yhdysluokkaopetus tulisi olla maksimissaan kahden luokan yhteistä.

4. Lukion Kerimäen toimipiste on säilytettävä, jos oppilasmäärä pysyy yli 35:n.

Ehdokkaan kommentti

Tuolla opiskelijamäärällä voisi antaa 1. ja 2. vuosikurssin opetuksen olla siellä Kerimäellä. Jos tuo määrä, joka siis jakaantuisi kahteen vuosikurssijn, tuotaisiin ydinkeskustana se aiheuttaisi uusien opetusryhmien perustamista ja siten se maksaisi yhtä paljon kuin Kerimäelläkin toteutettuna.

5. Aluejohtokuntien toiminta on päätetty lopettaa uuden valtuustokauden alkaessa. Mielestäni (valitse yksi):

Ehdokkaan kommentti

Tällaisessa osakuntavaikuttamisessa kunnalliset raketeet eivät tuo lisäarvoa. Luotan tässä kohden järjestötoimintaan. Kyläkunnittain niin taajamiin kuin haja-astuspainotteisille alueille tulisi saada kyläyhdistystoimintaa vireille ja sitä kautta saada vahvistettua paikallisidentiteettiä. Omalla asuinalueellani Laitaatsillassa näin o käynytkin viimeisen arin vuoden aikana, olemme tehneet mm. kiipeilypuiston ja sitä kautta saimme hyvössö yhteistyössä auoungin kanssa aluelle uuden leikkipuiston. Ilmaa omaa aktiivisuutta tätä ei olisi tapahtunut. Lisäksi olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia, joilla kylän yhteishenkeä on edistetty.

6. Kaupungin pitää alentaa merkittävästi urheilu- ja harrasteseuroilta perittävää koulutilojen vuokraa.

Ehdokkaan kommentti

Vuokrahinnoista tulee poistaa rakennusten pääomavuokran osuus sekä kaikki sisäiset vyörytyserät..

7. Kaupungin pitää jatkossakin tukea lentoliikennettä.

Ehdokkaan kommentti

Lentoliikenne on ensiarvoisen tärkeä Savonlinnassa sijaitsevien ja vientiteollisuutta harjoittavien yritysten kannalta. Jatkossa neuvoteltava julkisen palvelun velvoite (sehän tulee olla tuen maksamisen mahdollistamiseksi) tulee neuvotella 3-4 vuodeksi,mikä antaa yrityksille riittävän aikajänteen mahdollisten lisäinvestointien toteuttamiseksi.

8. Kaupungin pitää investoida yritysten toimitiloihin.

Ehdokkaan kommentti

Kunta on elinkeinoelämän mahdollistaja osaltaan ja siksi kunnan tulee järjestää kitkatta yrityksen tarvitsema kunnallistekniikka ja pitää kaavallinen valmius riittävän hyvänä. Toimitilojen rakentamiseen ei tule ryhtyä vaan kannustaa yritystä hyödyntämään elinkeinotukimahdollisuudet.

9. Savonlinnan kaupungilla pitää jatkossakin olla oma uimahalli, kaupungin omana toimintana.

Ehdokkaan kommentti

Uimahallipalvelut ovat parasta mahdollista terveysliikuntaa ja sen käyttäjäkunta on varsin heterogeenistä, joten sen toiminta tulee turvata. Alkavalla valtuustokaudella tulee aloittaa uimahallisaneerauksen valmistelu. Pohdittava on myös paikka, jos paikka aikanaan vaihtuu sen tulee olla helposti tavoitettavissa myös autottomille eli joukkoliikenteen reitin varrella.

10. Uskon Savonlinnan saavan riittävät kompensaatiot opettajankoulutuksen menettämisestä.

Ehdokkaan kommentti

Pakkohan se on, koska Savonlinnan on käytännössä rakennemuutospaikkakunta OKL:n alasajaon myötä. Kompensaatiot tulee olla ennen kaikkea Ammattikorkeakoulun toimintoja laajentavia.

11. Jos korkeimman hallinto-oikeuden päätös sen sallii, Nälkälinnanmäkeä on kehitettävä matkailualueena ja vanha kirjastotalo voidaan purkaa uudisrakennusten tieltä.

12. Punkaharjun kirjaston säilyttäminen nykyisessä kiinteistössään on tai olisi ollut oikea ratkaisu.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastomaiseen käyttöön suuniteltuna rakennuksena se on luontevin paikka kirjastolle. Sivistyslautakunnan ratkaisu näyttää kestävän eli kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta, hyvä niin.

13. Kaupungin pitäisi ottaa päävastuu matkailumarkkinoinnista.

Ehdokkaan kommentti

Matkailuelinkeino osaa tämän parhaisten ja siksi se tulee olla heidän käsissään. Tässäkin kaupunki luo mahdollistavia edellytyksiä matkailulle eli esim.Olavinkadun saneerauksen jatkamista tulee edistää.

Tulokset

EM_election results not available

Vaalikoneen etusivulle